Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Mindlockers B.V. (KvK nummer 71085769 ) in deze voorwaarden te noemen “Mindlockers”, gevestigd aan de Luchthavenweg 81.247 te 5657 EA Eindhoven.

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mindlockers: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 3. Ontvanger: de ontvanger is de natuurlijke persoon die van de klant via het digitale systeem van Mindlockers een e-mail zal ontvangen waarin hij op een bepaald moment in de toekomst een digitaal bestand kan downloaden uit een door de klant geactiveerd kluisje.
 4. Account / kluisje: Mindlockers heeft een online-systeem waarbij kluisjes kunnen worden aangekocht die op een bepaald moment in de toekomst worden geopend met daarin digitale bestanden geplaatst door de klant voor de ontvanger.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Mindlockers en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mindlockers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mindlockers en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Mindlockers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Mindlockers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale diensten op de website van Mindlockers.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 De overeenkomst en rechten en plichten

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Mindlockers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Mindlockers is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Mindlockers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de Mindlockers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Mindlockers kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Mindlockers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag/account te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mindlockers is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud en content van gelinkte websites.
 6. Mindlockers verklaart persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan alleen voor haar dienstverlening.
 7. De accounts / geactiveerde kluisjes zijn nimmer overdraagbaar.
 8. Een aangeschaft kluisje kan niet worden geretourneerd onder teruggave van het bedrag.

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Mindlockers sluit het herroepingsrecht uit voor haar dienstverlening.
 2. Mindlockers zal dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermelden.

Artikel 6 De prijs

 1. De op de website van Mindlockers genoemde prijzen zijn geldig totdat Mindlockers de prijzen op de website aanpast.
 2. Mindlockers behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen wanneer Mindlockers dat wenselijk acht.
 3. De prijzen vermeld op de website van Mindlockers zijn inclusief btw.

Artikel 7 Nakoming overeenkomst

 1. De Mindlockers staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Mindlockers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 8 Betaling

 1. Bij Mindlockers kan alleen elektronisch worden betaald. Mindlockers zal de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Als de klant het verschuldigdebedrag niet heeft voldaan kan de klant geen gebruik maken van de dienstverlening van Mindlockers.

Artikel 9 Termijnen

 1. Een account heeft een maximale looptijd van 9 jaar. Gerekend vanaf het registratiemoment. Binnen deze periode moeten alle kluizen zijn “gerealesed”. U kunt natuurlijk na het verlopen van dit moment een nieuw account aanmaken.
 2. Bij een account wordt aan de geactiveerde kluisjes een release datum gehangen, een datum waarop de bestanden door een ontvanger kunnen worden gedownload c.q. worden opgehaald. 3 maanden na de geactiveerde releasedatum worden de bestanden uit het kluisje verwijderd. De ontvanger kan dan niet meer bij de gegevens in het kluisje.
 3. Het dagboek is ook maximaal 9 jaar na activering van het account in te zien door de dagboeklezers. Na 9 jaar wordt de inhoud van het dagboek van de server verwijderd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

 1. Mindlockers is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant en/of derden lijden uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houden met de door Mindlockers verleende dienstverlening tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mindlockers.
 2. Mindlockers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade en immateriële schade.
 3. Mindlockers is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de accounts / kluisjes. De verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid ligt bij de klant die de gegevens in een kluisje / account heeft geüpload.

Artikel 11 Conversie

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemde en voor de klant toepasselijke, beding, niet wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Mindlockers beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig haar klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (dienstverlening) moeten binnen bekwame tijd worden gemeld bij Mindlockers, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mindlockers.
 3. Bij Mindlockers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Alle transacties en overeenkomsten tussen Mindlockers en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

 Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Mindlockers is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Mindlockers aangekondigde tijdstip. Mindlockers zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de klant toezenden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Mindlockers B.V.
Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@mindlockers.nl

Mindlockers correspondeert via chat en mail.
Berichten kunt u sturen aan info@mindlockers.nl
E-mailadres: info@mindlockers.nl
Website: www.mindlockers.nl

KVK nummer: 71085769
BTW nummer: NL858573581B01 (Betalingsverkeer via Cardgate)
IBAN: NL19RABO0328734071
Telefoon: 0031622698349